Berneboekewike oer pakes en beppes

Skeltewolinskelter IMG_1551Skytmerakels IMG_1594Renskewolstoerweze

 
 

Sykest in leuk Frysk berneboek oer pakes en beppes? Klik ris op de titels hjirûnder

‘Skelte wol in skelter’ fan Joke Scheffer en Anna Sikkes

‘Skytmerakels’ en ‘Yn piama de dyk oer’ fan Auck Peanstra

‘Renske wol stoer wêze’ en ‘De kening fan juster’ fan Paul van Dijk

‘It ear fan Sven’ fan Hanneke de Jong

‘Kiki fangt in pake’ fan Lida Dykstra

Of leave, grappige gedichtsjes oer pakes en beppes yn:

‘Krûpelhintsjes’ fan Auck Peanstra

‘Snot en triennen’ fan Baukje Wytsma en Babs Wijnstra

‘Tutte mei de linten’ fan Diet Huber

TuttemeideLintenSnotenTriennenIMG_1532EarfanSvenIMG_1644

Wapper

Wappertekst en yllustraasjes: Yke Reeder (www.ieks.nl)

Op in dei fynt heit it it tiid foar Wapper, Wobke, Wabe en Wiepie om fleanles te krijen. De pykjes wurde ommers al grut! Wabe, Wiepie en Wobke witte net hoe gau’t se begjinne sille. Mar Wapper fynt it mar eng. Hy doart eins net, mar ûnder lûde oanmoediging springt er dochs. En it slagget! It giet earst noch wat ûnwennich, mar dan bliuwt Wapper prachtich sweven yn de loft. Wapper is grutsk. It giet moai! Of…
De oare fûgels fine it mar nuver hoe’t Wapper fljocht. Op ’e kop en achterút…! Dat heart dochs net sa? Se betinke fanalles om Wapper te helpen om gewoan te fleanen, mar dêr komme allinne mar ûngemakken fan. Undertusken rêdt Wapper wol Iikhoarn as dy fêst sit yn syn hoaltsje, hy helpt Mûs oan iten en hy befrijt Mol fan de hik. En as Wapper dan ek noch syn moaie keunsten oan Moanne sjenlitte mei, dan binne Wabe, Wiepie en Wobke om: sy wolle ek wapperje!

Yke Reeder hat in keunstwurk makke fan dit boek. Op alle siden wer in nij aventoer. Tekst en yllustraasjes kinne net sûnder inoar. Yn de yllustraasjes fynst dielen fan it ferhaal dy’t net yn de tekst steane en oarsom is de tekst op guon plakken echt in diel fan de yllustraasje. Wapper is in hiel dynamysk printeboek. Kinst it boek ûnmooglik stilhâlde ast foarlêst: dan moatst it boek linksom draaie foar in yllustraasje, dan in plaat dy’t rjochtsom draait wurde moat en der is sels ien dêr’t it hiele boek foar oer de kop gean moat. Prachtich fansels om sa foar te lêzen. En ûndertusken lit Wapper ús dan ek noch sjen dat ‘oars as oars’ ek machtich moai wêze kin. Kin it noch moaier?

‘Wapper’ is it Aksjeboek fan ‘SWALK Frysk op toernee’ 2016. Mear ynformaasje oer SWALK op www.swalk.nl