In nije heit

Nijeheitskriuwer: Thys Wadman
yllustraasjes: Gerrit de Jong – StudioGraps

….
Gerke freget oan syn mem in nije heit op ‘e jierdei. Want Gerke fynt dat er it net troffen hat mei syn heit. Heit hâldt net fan fuotbal, net fan auto’s en docht eins noait wat mei Gerke. Hy hâldt allinnich mar fan fiskjen, oars net. Mem is al wat fernuvere oer dit ferlanglistke, mar se belooft Gerke dat se der oer neitinke sil.
En earlik wier: wêr ‘t Gerke op hope hat, dat bart!

Lês fierder op demoanne.nl.

Geef een reactie