De Skipsjonges fan Bontekoe

SkipsjongesfanBontekoetekst: Johan Fabricius, 1e printinge 1924
oersetting: Anne Popkema, 2015
yllustraasjes: Roelof Wijtsma

“In ’t Jaer ons Heeren 1618, den 8. December, ben ick, Willem IJsbrandsz. Bontekoe van Hoorn, Tessel uytghevaren voor schipper, met het schip ghenaemt: Nieu-Hoorn…”
It skipsjournaal fan skipper Bontekoe. Foar Johan Fabricius de ynspriraasje foar in spannend ferhaal oer fjouwer jonges dy’t der miskien wol by wiene op dy reis nei East-Ynje.

Wat in geweldich aventoer! En dat kinst samar belibje fanút ‘e stoel! De skriuwer docht der alles oan om it ferhaal sa ticht mooglik by te bringen…

Lês myn besprek fan “De skipsjonges fan Bontekoe” by “De Moanne

Geef een reactie