Ik ek fan dy

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Wolf Erlbruch (oer Wolf Erlbruch) Op ‘e foarkant fan “Ik ek fan dy” steane twa hazzen dy’t inoar foarsichtich in tútsje jouwe. Wat is it? In printeboekje oer[…]