Mem, wat ite wy hjoed?

tekst: Berber van der Geest (oer Berber van der Geest) yllustraasjes: Babs Wijnstra (www.babswijnstra.nl) Rolf hat honger. Hy trommelet op ’e tafel mei syn leppel en foarke. “Honger! Honger!” Mem giet gau mei it iten[…]

KoesBoek

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) Fan dy snústerige, plat-knuffele, net mear hielendal fris-rûkende koesers mei mar ien each en in pleister op har naaigroeden: binne se net geweldich? Foaral yn[…]

Ik bin in optocht

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Noëlle Smit (noellesmit.nl) Mûske Wobbeltsje hat wat moais betocht: ze boartet optochtsje! Mar mem seit dat ien mûske allinne gjin optocht wêze kin… En dêrom is Wobbeltsje lilk. Mei de[…]

Jan en Jeltsje

tekst: Auck Peanstra (auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Inge Adema Jan treft it. Krekt op ‘e dei dat er him ferfeelt omt der net ien is dêr’t er mei boartsje kin, rydt der in ferhúswein de strjitte yn.[…]

Piter, Pom en pake Pleister

tekst en yllustraasjes: Matty de Vries (www.mattydevries.nl) Piter en mem geane tegearre in pear dagen nei Skylge. Piter syn allerleafste knuffel Pom mei fansels ek mei. Papa giet net mei, want dy moat nei kantoar. Piter[…]