It grutte foarlêsboek

ferhalen, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf ferskate skriuwers en yllustratoaren Ik wie op syk nei in boek mei net te drege Fryske berneferhalen om thús foar te lêzen oan ús Hollânske[…]

Knipperke

tekst: Lida Dystra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) It is winter as Epke berne wurdt. En foar dassen betsjut winter: sliepe oant de maitiid komt. En dus sizze heit Daks en mem Durkje dat Epke noch[…]