Tsien lytse hekskes

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Jung Hee Spetter Der wiene ris tsien ûndogense lytse hekskes. Se binne gek op aventoer. Mei har tsienen binne se net te hâlden en fine se de nuverste fratsen út. Al hat[…]

Siem en Sanne sjogge Sint Piter

tekst: Hendrika Vis – de Ruiter yllustraasjes: Bernard Roorda www.siemensanne.nl Siem en Sanne wenje nêst inoar. Sanne wennet dêr noch net sa lang, mar se binne al bêste freonen. En as der op in moaie dei[…]

Tutte mei de linten

fan Diet Huber ‘Tutte mei de linten, bûsfol sinten…’ – Ut in fier ferline stie my dit noch by, mar dan hold it op. Heech tiid dus om de klassiker fan Diet Huber noch in[…]

Siem en Sanne sille fierljeppe

tekst: Hendrika Vis – de Ruiter yllustraasjes: Bernard Roorda Siem ferfeelt him. Hy woe dat er in boarter hie. Dan sjocht er Sanne. Har heit en mem binne drok mei de ferhuzing, en Sanne rint[…]

Ik hâld fan Pod

In boek mei 100 bisten tekst: Lida Dykstra (www.lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Arne van der Ree (www.wildkunst.nl) It sil dy mar gebeure: do wurdst as koekoek berne yn it nêst fan in boumantsje en der wurdt fan[…]