Wapper

tekst en yllustraasjes: Yke Reeder (www.ieks.nl) Op in dei fynt heit it it tiid foar Wapper, Wobke, Wabe en Wiepie om fleanles te krijen. De pykjes wurde ommers al grut! Wabe, Wiepie en Wobke witte net hoe gau’t[…]

Skelte wol in skelter

tekst: Joke Scheffer yllustraasjes: Anna Sikkes (anna-sikkes.nl) Dy earme Skelte: hy wol sa graach in skelter ha, mar it mei net! Heit syn hok is al fol, mem is benaud foar de auto fan buorman,[…]

Tsien lytse hekskes

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Jung Hee Spetter Der wiene ris tsien ûndogense lytse hekskes. Se binne gek op aventoer. Mei har tsienen binne se net te hâlden en fine se de nuverste fratsen út. Al hat[…]

Siem en Sanne sjogge Sint Piter

tekst: Hendrika Vis – de Ruiter yllustraasjes: Bernard Roorda www.siemensanne.nl Siem en Sanne wenje nêst inoar. Sanne wennet dêr noch net sa lang, mar se binne al bêste freonen. En as der op in moaie dei[…]

Tutte mei de linten

fan Diet Huber ‘Tutte mei de linten, bûsfol sinten…’ – Ut in fier ferline stie my dit noch by, mar dan hold it op. Heech tiid dus om de klassiker fan Diet Huber noch in[…]