Tije

tekst en yllustraasjes: Mirjam van Houten (mirjamvanhouten.wordpress.com) Tije sil ferhúzje. Fan de romte nei de stêd. Elkenien docht krekt as is dat geweldich. Tije leaut der neat fan. Hy wol net in gruttere keamer of[…]

Bor en de boef!

tekst: Jan Schotanus (dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) út ‘e rige lêsboekjes by Studio F Jaap hat in bysûndere kat. Dat is Bor. Bor is gek op knopkes. En hy wit ek noch wêr ‘t[…]

De babybeam

De aventoeren fan Daam en Ferhipke tekst: Irene Bal (www.irenebal.nl) yllustraasjes: Gwenda Sonneveld “In babybeam, in beam dêr ‘t babys út komme!” Daam en Ferhipke moatte der om laitsje as se der foar it earst[…]

Lytse man

skriuwer: Eppie Dam (oer Eppie Dam) yllustraasjes: Karin Poiesz (www.karinpoiesz.nl) Witte jim wol wat in krommedaris is? Of wat spatskuon binne? Kinne jim Knoffel en Rommel al? Dan ha jim fêst dizze ferhalen fan Eppie[…]

De ferdwûne fibula

schrijfster: Irene Bal (www.irenebal.nl) illustraties: Fréderike Breugem Daam en Ferhipke gaan op vakantie. Een avontuurlijke vakantie, in een oud leegstaand huis in een dorp waar vroeger een koning heeft gewoond. Daam en Ferhipke hebben er helemaal[…]