De blauwe loftfyts

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) It omslach fan it boek belooft in bûnte optocht fan ferhaaltsjes. En dêr is gjin wurd fan mis. Der rinne hiel wat bysûndere minsken en[…]

Wolken fan wol

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Hubertus de Jong Cornix de skierroek is ûnderweis nei de timpel fan de god Apollo om him om in geunst te freegjen. Mar de reis hat al lang west en se[…]

Jelmer en it grottemystearje

tekst: Itty Sluis yllustraasjes: Carla van der Heijde Jelmer is op fakânsje yn Spanje. Alle dagen is hy by it wetter te finen. Dêr is surfles. Syn fakânsjefreon Keesjan fynt it surfen prachtich, mar Jelmer hoecht[…]

Nacht op it eilân

tekst: Jan Schotanus yllustraasjes: Jaap de Vries Paul en Eva sille mei de lêste boat fan Skylge nei hûs ta. Dan sjogge se yn ‘e haven de Sirius fan Greenpeace lizzen en Paul mient dat[…]

It ear fan Sven

tekst: Hanneke de Jong (hanneke-de-jong.nl) yllustraasjes: Babs Wynstra (babswijnstra.nl) Sven hat in heit en in mem, fynt skoalle mar sa-sa en is gek op syn pake. Oant safier neat bysûnders. Mar dochs fine de bern[…]