p is fan PIBA

pfanPIBAfrysk bisten alfabet

tekst en yllustraasjes: Dorine van den Beukel (dorinevandenbeukel.nl)

In Frysk alfabetboek, wat in goed idee! Want de skriuwster hat gelyk: it Fryske alfabet is it Nederlânske net. It hat ommers oare klanken. En de bisten hjitte oars, dus in hynder stiet yn in Nederlânsk alfabetboekje by de p. It “live” oersetten fan in Nederlânsk alfabetboek wurket dus net lekker en ik tink dat alle Fryske foarlêzers dêr wol ris mei te krijen hân ha.
By alle letters hat Dorine van den Beukel net allinnich in bist betocht, mar dat bist hat ek noch ris in namme mei deselde letter. En yn it rymke by it bist stiet ek noch in moaie typysk Fryske útrop en, as it slagget, noch mear wurden mei deselde letter. Ik moat earlik sizze dat it my, doe’t ik it foar it earst lies, wat tefolle fan it goeie wie. Yn guon rymkes stiene my wat tefolle wurden dy’t ik net sa faak brûk. En om it dan ek noch moai yn it ritme foar te lêzen, dat foel my net ta. Mar de mear ik it lies, de makliker it gong. En nei in pear kear oefenjen, rûnen de rymkes better en seach ik hieltyd mear de humor fan’e rymkes. Ynklusyf wurden as ‘hommels’, ‘dimmener’ ‘tsjappe’, ‘wizânsje’ en sa noch wat mear. Sa leare je noch ris wat!
De printen yn it boek binne prachtich. Ienfâldige, dúdlike tekeningen op kleurige siden. Net tefolle drokte derby: alle romte foar it bist en de letter. P is fan PIBA is in fleurich printeboek wêr’t bern en foarlezers in soad wille fan ha kinne.

Krûpelhintsjes

krûpelhintsjesschrijfster: Auck Peanstra
Illustraties: Yke Reeder
voor peuters en kleuters (maar mijn groep 5-er vindt het ook nog heel leuk)

Op zoek naar Friese kinderboeken trok dit boekje meteen mijn aandacht. Wat een mooie omslag: die prachtige warme kleur en precies de goede illustratie (die ook nog eens perfect bij de inhoud past). Maar ik viel vooral voor de titel: “Krûpelhintsjes”. Ik ken dat woord nog maar pas; ik had het altijd over “lievehearsbeesjes”, of ik nou Fries of Nederlands praatte. Ik leerde het woord “krûpelhintsje” van mijn (o sa Hollânske) dochter, toen we nog maar net weer in Friesland woonden. Na een les over het roodzwarte torretje had de juf van haar klas had gezegd: “Freegje thús mar ris oft heit en mem wol witte wat in krûpelhintsje is, ik tink dat jim har noch wol wat leare kinne”. De juf had mij in ieder geval goed ingeschat… Maar wat een mooi woord: “krûpelhintsje”!
Niet alleen de titel en de omslag zijn trouwens prachtig: de inhoud is dat ook. Iedereen die een peuter of kleuter heeft, heeft gehad of er ooit één is geweest, herkent het gespetter in de vla, de onderbroek op het hoofd en de eindeloze rituelen om het bordje leeg te krijgen. En dan die pake die zo’n mooi kunstje kan met zijn tanden; die is míjn favoriet. Maar ik denk dat als je elke willekeurige peuter of kleuter vraagt, je zeker uitkomt bij het liedje over wat je met je kontje kan. Of het versje over wat dieren met hun kontje kunnen, dat is bij ons ook een populair verzoeknummer.
Ja, een aanrader dit boekje. Leuke versjes, prachtige woorden en zo herkenbaar, dat het ook gemakkelijk voorleest aan kinderen die helemaal niet zo thuis zijn in het Fries. Bij ons in de boekenkast staat ‘ie direct naast “Jij bent de liefste” van Hans en Monique Hagen. Eens kijken wanneer ik weer een peuterverjaardag of kraambezoekje heb…