De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

tekst: Jan Schotanus (www.dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Jaap de Vries Beart en buorfamke Etsje binne op fakânsje yn Portugal. Se ha in houten tontsje fûn yn ‘e dunen. Mar as se dy nei har fakânsjehúske sjouwe, binne te[…]

De Skipsjonges fan Bontekoe

tekst: Johan Fabricius, 1e printinge 1924 oersetting: Anne Popkema, 2015 yllustraasjes: Roelof Wijtsma “In ’t Jaer ons Heeren 1618, den 8. December, ben ick, Willem IJsbrandsz. Bontekoe van Hoorn, Tessel uytghevaren voor schipper, met het[…]

In Flitsend Hûntsje

tekst: Anny de Jong (wikipedia oer Anny de Jong) foar 10+ “In Flitsend Hûntsje” begjint mei it plan fan Fardau om yn ‘e maaiefakânsje nei har neef yn Skotlân te gean. Net mei heit, mem[…]

Kampioenen fan FC TOP

skriuwer: Jelle Bangma yllustraasjes: Janneke de Jonge (www.jannekedejonge.nl) “Kampioenen fan FC TOP” is it ferfolch op “Skoare by FC TOP” (sjoch hjir) Kiest David no wol of net foar de oerstap nei grutte fuotbalklup FC[…]

Fûgelfrij yn de Canyon

skriuwer: Jan Schotanus (www.dattekstbureau.nl) út de Traveliers-rige (www.traveliers.nl) Do silst mar in heit ha dy ‘t geregeld foar syn wurk nei it bûtenlân moat. Dat kin hiel ferfelend wêze, mar ast it trefst, kinst der[…]