Fryske Berneboeketiid

De Berneboekewike is wer begûn! Foar it Frysk betsjut dat de start fan de Fryske Berneboeketiid. Wisten jim dat wol?

Midden yn de Berneboeketiid – en oan it ein fan de lanlike Berneboekewike – wurdt de Berneboekedei organisearre yn Terherne mei de wrâld oan aktiviteiten rûnom berneboeken. Tink mar oan teater, muzyk, nifelje en foarlêze. En it is noch fergees ek. Dit jier yn it tema fan de lanlike berneboekewike ‘Gruwelijk eng’.  Krekt even in leuk útstapke op sneintemiddei. Dus snein 15 oktober tusken ienen en fiven allegear nei Terherne. As jim doarre fansels… Mear ynformaasje op www.berneboekedei.frl of www.kinderboekendag.nl.

By de Fryske Berneboeketiid heart ek it aksjeboek foar bern. ‘De huodsjes fan Mata-Hari’ is in boek foar bern fan de boppebou fan de basisskoalle. It is skreaun troch Lida Dykstra en yllustrearre troch Natascha Stenvert. Dit pronkje is yn de Fryske Berneboeketiid te krijen foar in moai pryske, mar gelokkich dêrnei ek noch gewoan te keap. De Berneboeketiid rint fan 4 o/m 31 oktober. Benijd nei de ynhâld? Lês it besprek fan ‘De huodjes fan Mata-Hari’ op dizze webside.

IMG_7200

 

Paul van Dijk yn byb De Jouwer

IMG_3361It lêste besyk oan ‘e byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand” wie yn ‘e Jouwer. Wy wisten it eins al: de planning wie wat ûngelokkich. Mei de Jouster Merke, in oare berneaktiviteit middeis yn ‘e byb en ek noch stralend moai waar, soe de sneontemoarn nei alle fewachtings net sa drok wurde mei bern. Wylst wy oan in lekker bakje kofje sieten, krigen wy it oer fanalles. Oer it magyske yn ‘e boeken fan Paul van Dijk. Oer hoe bysûnder it is om dêr sels by tekenje te kinnen (en dat dat dan ek noch net altyd sizze wol dat it dan krekt wurdt sa ‘st it betocht hiest). Oer hoe ‘t in moai idee echt net altyd samar in moai ferhaal wurdt, mar hoe ‘t dan soms ynienen blykt, op ‘e ien of oare wûnderlike wize, dat in oplossing hieltyd al yn it ferhaal siet. Oer monsters en meusters en beppes stacks_image_2852dy ‘t sa prachtich Frysk prate kinne. Oer hoe jammer it is, dat der om it Frysk en de Fryske berneboeken dochs noch altyd wol in foaroardiel hinget, wylst der safolle leuks is!
Wat skande dat de planning sa min wie. Dat Hindrik Bûter yn ‘e koffer sitten bleau. Mar wat ha ik in leuke en ynspirearjende moarn hân. Paul van Dijk bedankt! En we moatte it mar ris oer dwaan op in better plande tiid, want ik wit seker dat in hiel soad bern hjir ek bliid fan wurde sille.