Fryske Berneboeketiid

De Berneboekewike is wer begûn! Foar it Frysk betsjut dat de start fan de Fryske Berneboeketiid. Wisten jim dat wol? Midden yn de Berneboeketiid – en oan it ein fan de lanlike Berneboekewike – wurdt de[…]

Paul van Dijk yn byb De Jouwer

It lêste besyk oan ‘e byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand” wie yn ‘e Jouwer. Wy wisten it eins al: de planning wie wat ûngelokkich. Mei de Jouster Merke, in oare berneaktiviteit[…]

Hanneke de Jong yn Wommels

Woansdei 23 septimber mocht ik wer nei de byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand”. Diz’ kear mei skriuwster Hanneke de Jong. Op it momint dat de skoallen yn Wommels út giene, sieten wy[…]

Jan Schotanus yn it Hearrenfean

Yn it ramt fan “Blogger van de Maand” fan Bibliotheken Mar en Fean mocht ik woansdei 16 septimber mei Jan Schotanus nei de byb fan it Hearrenfean. Mei in doaze fol guod kaam ik de byb[…]

Tante Tjits “Blog van de Maand”

Septimber is in bysûndere moanne foar Tante Tjits. Dit bloch is dan “Blog van de Maand” by de bibliotheken fan “Mar en Fean”. Yn de bibliotheken fan Makkum, Warkum, Wommels, Snits, Boalsert, Joure, Lemmer, Balk,[…]