Paul van Dijk yn byb De Jouwer

IMG_3361It lêste besyk oan ‘e byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand” wie yn ‘e Jouwer. Wy wisten it eins al: de planning wie wat ûngelokkich. Mei de Jouster Merke, in oare berneaktiviteit middeis yn ‘e byb en ek noch stralend moai waar, soe de sneontemoarn nei alle fewachtings net sa drok wurde mei bern. Wylst wy oan in lekker bakje kofje sieten, krigen wy it oer fanalles. Oer it magyske yn ‘e boeken fan Paul van Dijk. Oer hoe bysûnder it is om dêr sels by tekenje te kinnen (en dat dat dan ek noch net altyd sizze wol dat it dan krekt wurdt sa ‘st it betocht hiest). Oer hoe ‘t in moai idee echt net altyd samar in moai ferhaal wurdt, mar hoe ‘t dan soms ynienen blykt, op ‘e ien of oare wûnderlike wize, dat in oplossing hieltyd al yn it ferhaal siet. Oer monsters en meusters en beppes stacks_image_2852dy ‘t sa prachtich Frysk prate kinne. Oer hoe jammer it is, dat der om it Frysk en de Fryske berneboeken dochs noch altyd wol in foaroardiel hinget, wylst der safolle leuks is!
Wat skande dat de planning sa min wie. Dat Hindrik Bûter yn ‘e koffer sitten bleau. Mar wat ha ik in leuke en ynspirearjende moarn hân. Paul van Dijk bedankt! En we moatte it mar ris oer dwaan op in better plande tiid, want ik wit seker dat in hiel soad bern hjir ek bliid fan wurde sille.

Hanneke de Jong yn Wommels

IMG_3339Woansdei 23 septimber mocht ik wer nei de byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand”. Diz’ kear mei skriuwster Hanneke de Jong. Op it momint dat de skoallen yn Wommels út giene, sieten wy der klear foar. De bern koene sa oanskowe. Hanneke de Jong hie har boek “It ear fan Sven” meinaam. Se lies der net allinne út foar, se fertelde tuskentroch fanalles oer it krijen fan ideeën, oer de moaie mix tusken wat echt is en wat fantasy en oer hoe ‘t in idee in boek wurde kin. Sa fertelde se dat se ris in goed idee hie en dat idee hielendal opskrean hie yn it Nederlânsk, mar dat it pas echt in moai ferhaal waard doe ‘t se it yn it Frysk opskreau. Want ja: “ast dreamst yn it Frysk, wêrom soest in ferhaal dan net yn it Frysk skriuwe?” IMG_3341
De takomstige skriuw(st)ers ûnder it publyk sieten mei sân pear earen te lústerjen nei it spannende ferhaal oer Sven (wêr soe er dochs bedarje mei dy raket?) en nei de tips van Hanneke de Jong (“yn al myn boeken sit wat fan mysels”). En nei it foarlêzen waard der fansels in hantekening skoart! Hanneke de Jong, tige bedankt foar dizze leuke, ynspirearjende middei.

Kommende sneon, 26 septimber, geane we noch ien kear mei “Blogger fan de maand” op in paad. Dan komt Paul van Dijk om 11 oere nei de byb fan Joure. Binne jim der ek by?