Berneboekewike oer pakes en beppes

    Sykest in leuk Frysk berneboek oer pakes en beppes? Klik ris op de titels hjirûnder ‘Skelte wol in skelter’ fan Joke Scheffer en Anna Sikkes ‘Skytmerakels’ en ‘Yn piama de dyk oer’ fan[…]

Wolken fan wol

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Hubertus de Jong Cornix de skierroek is ûnderweis nei de timpel fan de god Apollo om him om in geunst te freegjen. Mar de reis hat al lang west en se[…]