De Huodsjes fan Mata-Hari

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) Selden ha ik sa’n kleurich, ryk yllustrearre, eksoatysk eagjend berneboek sjoen foar boppebouwers. It omslach fan it boek springt echt yn it each. In soad kleur, mar[…]

Wapper

tekst en yllustraasjes: Yke Reeder (www.ieks.nl) Op in dei fynt heit it it tiid foar Wapper, Wobke, Wabe en Wiepie om fleanles te krijen. De pykjes wurde ommers al grut! Wabe, Wiepie en Wobke witte net hoe gau’t[…]

Mem, wat ite wy hjoed?

tekst: Berber van der Geest (oer Berber van der Geest) yllustraasjes: Babs Wijnstra (www.babswijnstra.nl) Rolf hat honger. Hy trommelet op ’e tafel mei syn leppel en foarke. “Honger! Honger!” Mem giet gau mei it iten[…]

Nacht op it eilân

tekst: Jan Schotanus yllustraasjes: Jaap de Vries Paul en Eva sille mei de lêste boat fan Skylge nei hûs ta. Dan sjogge se yn ‘e haven de Sirius fan Greenpeace lizzen en Paul mient dat[…]

Knipperke

tekst: Lida Dystra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) It is winter as Epke berne wurdt. En foar dassen betsjut winter: sliepe oant de maitiid komt. En dus sizze heit Daks en mem Durkje dat Epke noch[…]