Sweltsjerige – foar groep 3 en 4

teksten: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl), Hanneke de Jong (hannekedejong.frl), Jurjen van der Meer, Jan Schotanus (dattekstbureau.nl), Mindert Wijnstra (mindertwijnstra.nl), Anny de Jong yllustraasjes: Maaike van den Akker (maaikevandenakker.nl), Linda de Haan (lindadehaan.com), Babs Wijnstra (babswijnstra.nl), Yke[…]

In Flitsend Hûntsje

tekst: Anny de Jong (wikipedia oer Anny de Jong) foar 10+ “In Flitsend Hûntsje” begjint mei it plan fan Fardau om yn ‘e maaiefakânsje nei har neef yn Skotlân te gean. Net mei heit, mem[…]

Help… in hûn

skriuwster: Anny de Jong yllustraasjes: Monique Beijer (www.moniquebeijer.nl) Kasper en Lidewij krije nije buorlju. Kasper sit der wat oer yn. Wa wit wat foar nuvere buorman of buorfrou se no krije. Lokkich is de nije buorfrou[…]

De Traveliers – Spoaren!

út de Traveliers-rige (www.traveliers.nl)   skriuwster: Anny de Jong foar bern fan 10 jier ôf Wa’t in soad reizget, kin in soad ferhalen fertelle. Foar de famylje Travelier jildt dat yn elts gefal wol! Yn dit[…]