Skytmerakels!

Auck Peanstra Anke wol op hynsteriden. Har freondinne sit der al op en it liket Anke ek moai om hynsteriden te learen. Mar thús doart Anke it net te freegjen. Har mem moat neat fan[…]

Kantsje board op Kurasao

tekst: Auck Peanstra Wa’t wolris meidocht oan in priisfraach, dy wit it: Earst bist der noch fol fan, mar nei in skoftsje ferjitst datst meidien hast. Sa gong it Jelma Travelier, de mem fan Fardau[…]

Jan en Jeltsje

tekst: Auck Peanstra (auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Inge Adema Jan treft it. Krekt op ‘e dei dat er him ferfeelt omt der net ien is dêr’t er mei boartsje kin, rydt der in ferhúswein de strjitte yn.[…]

Alles foar in sint

skiuwster: Auck Peanstra (auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Ingrid van der Kallen (ingridvanderkallen.tk) As Jelmer op in dei lekker op ‘e tiid op it fuotbalfjild is foar de training, is der noch net ien en alle doarren binne[…]

Yn piama de dyk oer

skriuwster: Auck Peanstra (www.auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Karin Poiesz (www.karinpoiesz.nl) foar bern fan 8 jier ôf Sanne is mâl mei har beppe. It is dan ek in hiele leave beppe. Sa’n beppe wêrst altyd even hinne kinst[…]