Spegelspreuk

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Roelof van der Schans (roelofvanderschans.nl) ‘Maria-Louise-Jier’ wie it yn 2015. Dit jier wie it 250 jier ferlyn dat Maria Louise van Hessen-Kassel yn it Princessehôf yn Ljouwert stoar. It boek “Spegelspreuk”[…]

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

tekst: Jan Schotanus (www.dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Jaap de Vries Beart en buorfamke Etsje binne op fakânsje yn Portugal. Se ha in houten tontsje fûn yn ‘e dunen. Mar as se dy nei har fakânsjehúske sjouwe, binne te[…]

Jelmer en it grottemystearje

tekst: Itty Sluis yllustraasjes: Carla van der Heijde Jelmer is op fakânsje yn Spanje. Alle dagen is hy by it wetter te finen. Dêr is surfles. Syn fakânsjefreon Keesjan fynt it surfen prachtich, mar Jelmer hoecht[…]

Nacht op it eilân

tekst: Jan Schotanus yllustraasjes: Jaap de Vries Paul en Eva sille mei de lêste boat fan Skylge nei hûs ta. Dan sjogge se yn ‘e haven de Sirius fan Greenpeace lizzen en Paul mient dat[…]

De babybeam

De aventoeren fan Daam en Ferhipke tekst: Irene Bal (www.irenebal.nl) yllustraasjes: Gwenda Sonneveld “In babybeam, in beam dêr ‘t babys út komme!” Daam en Ferhipke moatte der om laitsje as se der foar it earst[…]