Bor en de boef!

tekst: Jan Schotanus (dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) út ‘e rige lêsboekjes by Studio F Jaap hat in bysûndere kat. Dat is Bor. Bor is gek op knopkes. En hy wit ek noch wêr ‘t[…]

In Flitsend Hûntsje

tekst: Anny de Jong (wikipedia oer Anny de Jong) foar 10+ “In Flitsend Hûntsje” begjint mei it plan fan Fardau om yn ‘e maaiefakânsje nei har neef yn Skotlân te gean. Net mei heit, mem[…]

Knipperke

tekst: Lida Dystra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) It is winter as Epke berne wurdt. En foar dassen betsjut winter: sliepe oant de maitiid komt. En dus sizze heit Daks en mem Durkje dat Epke noch[…]

Ik hâld fan Pod

In boek mei 100 bisten tekst: Lida Dykstra (www.lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Arne van der Ree (www.wildkunst.nl) It sil dy mar gebeure: do wurdst as koekoek berne yn it nêst fan in boumantsje en der wurdt fan[…]

Help… in hûn

skriuwster: Anny de Jong yllustraasjes: Monique Beijer (www.moniquebeijer.nl) Kasper en Lidewij krije nije buorlju. Kasper sit der wat oer yn. Wa wit wat foar nuvere buorman of buorfrou se no krije. Lokkich is de nije buorfrou[…]