Dingeman krijt wjukken

tekst: Eppie Dam (eppiedam.nl) yllustraasjes: Gerrit Terpstra (gerritterpstra.nl) Op in dei krijt Dingeman in spannende brief. Hy mei fan de ‘Stichting Landelijke Vakantie Voor Stadskinderen’ op fakânsje op in buorkerij mei 11 oare bern en[…]

Lytse man

skriuwer: Eppie Dam (oer Eppie Dam) yllustraasjes: Karin Poiesz (www.karinpoiesz.nl) Witte jim wol wat in krommedaris is? Of wat spatskuon binne? Kinne jim Knoffel en Rommel al? Dan ha jim fêst dizze ferhalen fan Eppie[…]

Fjouwer dappere mûskes

tekst: Eppie Dam (oer Eppie Dam) ylustraasjes: Gerrit Terpstra (www.gerritterpstra.nl) Fjouwer mûskes, út fjouwer hoeken fan’e wrâld geane op syk nei mear. Se wenje alle fjouwer yn in har eigen prachtige lân, mar wolle witte[…]