Dingeman krijt wjukken

tekst: Eppie Dam (eppiedam.nl) yllustraasjes: Gerrit Terpstra (gerritterpstra.nl) Op in dei krijt Dingeman in spannende brief. Hy mei fan de ‘Stichting Landelijke Vakantie Voor Stadskinderen’ op fakânsje op in buorkerij mei 11 oare bern en[…]

Jelmer en it grottemystearje

tekst: Itty Sluis yllustraasjes: Carla van der Heijde Jelmer is op fakânsje yn Spanje. Alle dagen is hy by it wetter te finen. Dêr is surfles. Syn fakânsjefreon Keesjan fynt it surfen prachtich, mar Jelmer hoecht[…]

In Flitsend Hûntsje

tekst: Anny de Jong (wikipedia oer Anny de Jong) foar 10+ “In Flitsend Hûntsje” begjint mei it plan fan Fardau om yn ‘e maaiefakânsje nei har neef yn Skotlân te gean. Net mei heit, mem[…]

Piter, Pom en pake Pleister

tekst en yllustraasjes: Matty de Vries (www.mattydevries.nl) Piter en mem geane tegearre in pear dagen nei Skylge. Piter syn allerleafste knuffel Pom mei fansels ek mei. Papa giet net mei, want dy moat nei kantoar. Piter[…]

Radio Afke

schrijfster: Hanneke de Jong (hanneke-de-jong.nl) illustraties: Auke Herrema (aukeherrema.nl) voor kinderen vanaf 10 jaar Zelf berichtjes opnemen, zodat later iemand dat kan horen, dat vindt ieder kind volgens mij leuk. Ik in ieder geval wel,[…]