Rôversguod

tekst: Janneke de Boer (sokiets.blogspot.nl) yllustraasjes: Vera Damhuis (veradamhuis.nl) Fan dy grutte swarte fûgels yn de tún. Fynst dy soms net om bang fan te wurden? No, Fekke ek. Mar op in dei bart der[…]

Skytmerakels!

Auck Peanstra Anke wol op hynsteriden. Har freondinne sit der al op en it liket Anke ek moai om hynsteriden te learen. Mar thús doart Anke it net te freegjen. Har mem moat neat fan[…]

In nije heit

skriuwer: Thys Wadman yllustraasjes: Gerrit de Jong – StudioGraps …. Gerke freget oan syn mem in nije heit op ‘e jierdei. Want Gerke fynt dat er it net troffen hat mei syn heit. Heit hâldt[…]