Dingeman krijt wjukken

tekst: Eppie Dam (eppiedam.nl) yllustraasjes: Gerrit Terpstra (gerritterpstra.nl) Op in dei krijt Dingeman in spannende brief. Hy mei fan de ‘Stichting Landelijke Vakantie Voor Stadskinderen’ op fakânsje op in buorkerij mei 11 oare bern en[…]

Sirkus PeM en de ûlewapper

tekst: Mindert Wijnstra (mindertwijnstra.nl) yllustraasjes: Babs Wijnstra (babswijnstra.nl) Kenne jim Pier en Marieke al? Ik tink it wol. It binne nammentlik telefyzje-bekendheden. Harren aventoeren binne by Omrop Fryslân te sjen yn it berneprogramma ‘Fratsen’. En[…]

De blauwe loftfyts

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) It omslach fan it boek belooft in bûnte optocht fan ferhaaltsjes. En dêr is gjin wurd fan mis. Der rinne hiel wat bysûndere minsken en[…]

Wolken fan wol

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Hubertus de Jong Cornix de skierroek is ûnderweis nei de timpel fan de god Apollo om him om in geunst te freegjen. Mar de reis hat al lang west en se[…]

Jan en Jeltsje

tekst: Auck Peanstra (auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Inge Adema Jan treft it. Krekt op ‘e dei dat er him ferfeelt omt der net ien is dêr’t er mei boartsje kin, rydt der in ferhúswein de strjitte yn.[…]