It grutte foarlêsboek

ferhalen, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf ferskate skriuwers en yllustratoaren Ik wie op syk nei in boek mei net te drege Fryske berneferhalen om thús foar te lêzen oan ús Hollânske[…]

Lytse man

skriuwer: Eppie Dam (oer Eppie Dam) yllustraasjes: Karin Poiesz (www.karinpoiesz.nl) Witte jim wol wat in krommedaris is? Of wat spatskuon binne? Kinne jim Knoffel en Rommel al? Dan ha jim fêst dizze ferhalen fan Eppie[…]

De oerwinnings fan Tido Houtsma

skriuwer: Thys Wadman foto’s: Gerrit de Jong fan StudioGraps (www.studiograps.nl) foar bern fan 10 jier ôf In jonge fan tolve jier wêze, dat falt lang net altyd ta. Wa’t dat noch net wist, begrypt it[…]

Kiki fangt in pake

skriuwster: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Marja Meijer (marjameijer.nl) foar bern fan 6 jier ôf In leave pake, dy’t grapkes makket en ferskes sjongt, welk bern hat dêr net ferlet fan? Kiki yn elts gefal al.[…]