Tutte mei de linten

fan Diet Huber ‘Tutte mei de linten, bûsfol sinten…’ – Ut in fier ferline stie my dit noch by, mar dan hold it op. Heech tiid dus om de klassiker fan Diet Huber noch in[…]

KoesBoek

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) Fan dy snústerige, plat-knuffele, net mear hielendal fris-rûkende koesers mei mar ien each en in pleister op har naaigroeden: binne se net geweldich? Foaral yn[…]

De blauwe loftfyts

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) It omslach fan it boek belooft in bûnte optocht fan ferhaaltsjes. En dêr is gjin wurd fan mis. Der rinne hiel wat bysûndere minsken en[…]

It grutte foarlêsboek

ferhalen, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf ferskate skriuwers en yllustratoaren Ik wie op syk nei in boek mei net te drege Fryske berneferhalen om thús foar te lêzen oan ús Hollânske[…]

Krûpelhintsjes

schrijfster: Auck Peanstra Illustraties: Yke Reeder voor peuters en kleuters (maar mijn groep 5-er vindt het ook nog heel leuk) Op zoek naar Friese kinderboeken trok dit boekje meteen mijn aandacht. Wat een mooie omslag: die[…]