Snot en Triennen

tekst: Baukje Wytsma yllustraasjes: Babs Wijnstra Snot en Triennen is in hiele kleurige dichtbondel. En dan doel ik fansels net allinne op de grutte, kleurige yllustraasjes fan Babs Wijnstra. De gedichten binne al like kleurryk. De taal fan de[…]

KoesBoek

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) Fan dy snústerige, plat-knuffele, net mear hielendal fris-rûkende koesers mei mar ien each en in pleister op har naaigroeden: binne se net geweldich? Foaral yn[…]

Ik ek fan dy

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Wolf Erlbruch (oer Wolf Erlbruch) Op ‘e foarkant fan “Ik ek fan dy” steane twa hazzen dy’t inoar foarsichtich in tútsje jouwe. Wat is it? In printeboekje oer[…]