De Bonsterkes op ’e terp

tekst: Hanneke de Jong (hannekedejong.frl) yllustraasjes: Linda de Haan (www.lindadehaan.com) Joeri en Nine ferhúzje. Fan de stêd nei it doarp. Sy kenne it doarp al in bytsje, want pake en beppe wenje dêr ek. En[…]

Heksegrytta

tekst: Hanneke de Jong (hannekedejong.frl) Grytta hat der sin oan: de earste skoaldei yn groep 8! Se treft it: mei har bêste freonen slagget se deryn om it moaiste plakje fan de klasse te feroverjen. Krekt[…]

Sweltsjerige – foar groep 3 en 4

teksten: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl), Hanneke de Jong (hannekedejong.frl), Jurjen van der Meer, Jan Schotanus (dattekstbureau.nl), Mindert Wijnstra (mindertwijnstra.nl), Anny de Jong yllustraasjes: Maaike van den Akker (maaikevandenakker.nl), Linda de Haan (lindadehaan.com), Babs Wijnstra (babswijnstra.nl), Yke[…]

Hanneke de Jong yn Wommels

Woansdei 23 septimber mocht ik wer nei de byb yn it ramt fan “Blogger van de Maand”. Diz’ kear mei skriuwster Hanneke de Jong. Op it momint dat de skoallen yn Wommels út giene, sieten wy[…]

Tante Tjits “Blog van de Maand”

Septimber is in bysûndere moanne foar Tante Tjits. Dit bloch is dan “Blog van de Maand” by de bibliotheken fan “Mar en Fean”. Yn de bibliotheken fan Makkum, Warkum, Wommels, Snits, Boalsert, Joure, Lemmer, Balk,[…]