Jan en Jeltsje

tekst: Auck Peanstra (auckpeanstra.nl) yllustraasjes: Inge Adema Jan treft it. Krekt op ‘e dei dat er him ferfeelt omt der net ien is dêr’t er mei boartsje kin, rydt der in ferhúswein de strjitte yn.[…]