Sweltsjerige – foar groep 3 en 4

teksten: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl), Hanneke de Jong (hannekedejong.frl), Jurjen van der Meer, Jan Schotanus (dattekstbureau.nl), Mindert Wijnstra (mindertwijnstra.nl), Anny de Jong yllustraasjes: Maaike van den Akker (maaikevandenakker.nl), Linda de Haan (lindadehaan.com), Babs Wijnstra (babswijnstra.nl), Yke[…]

Jan Schotanus yn it Hearrenfean

Yn it ramt fan “Blogger van de Maand” fan Bibliotheken Mar en Fean mocht ik woansdei 16 septimber mei Jan Schotanus nei de byb fan it Hearrenfean. Mei in doaze fol guod kaam ik de byb[…]

Bor en de boef!

tekst: Jan Schotanus (dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) út ‘e rige lêsboekjes by Studio F Jaap hat in bysûndere kat. Dat is Bor. Bor is gek op knopkes. En hy wit ek noch wêr ‘t[…]

Tante Tjits “Blog van de Maand”

Septimber is in bysûndere moanne foar Tante Tjits. Dit bloch is dan “Blog van de Maand” by de bibliotheken fan “Mar en Fean”. Yn de bibliotheken fan Makkum, Warkum, Wommels, Snits, Boalsert, Joure, Lemmer, Balk,[…]

De ûnmooglike reis fan de Santa Maria

tekst: Jan Schotanus (www.dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Jaap de Vries Beart en buorfamke Etsje binne op fakânsje yn Portugal. Se ha in houten tontsje fûn yn ‘e dunen. Mar as se dy nei har fakânsjehúske sjouwe, binne te[…]