It deiboek

tekst: Janny van der Molen (jannyvandermolen.nl) 1890 – Geartsje is der klear mei. It kin dochs net sa wêze dat rike minsken alles bepale en dat gewoane minsken altyd mar hurd wurkje moatte en amper[…]

De trije klokketiers fan Koartsweagen

tekst: Janny van der Molen (jannyvandermolen.nl) yllustraasjes: Monique Beijer (moniquebeijer.nl) Alle jierren giet groep 8 nei it eilân, mar dit jier is it oars. De klasse fan Pier, Lars en Noortje giet nei Koartsweagen. Pier[…]

Gewoan Gek op Skiednis

Geweldige, spannende en bysûndere ferhalen oer Fryslân schrijvers: Erik Betten, Lyda Dykstra, Janny van der Molen, Han Nijdam, Mindert Wijnstra Illustraties door Aart Cornelissen Dit boek kreeg ik als cadeautje. Een cadeautje op maat, want net[…]