It grutte foarlêsboek

ferhalen, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 jier ôf ferskate skriuwers en yllustratoaren Ik wie op syk nei in boek mei net te drege Fryske berneferhalen om thús foar te lêzen oan ús Hollânske[…]

Krûpelhintsjes

schrijfster: Auck Peanstra Illustraties: Yke Reeder voor peuters en kleuters (maar mijn groep 5-er vindt het ook nog heel leuk) Op zoek naar Friese kinderboeken trok dit boekje meteen mijn aandacht. Wat een mooie omslag: die[…]