De Weddenskip

Tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) Yllustraasjes: Nina Peckelsen (ninapeckelsen.tumblr.com) Jari en Bernlef hâlde in weddenskip. De fraach is: wa sjocht it better? Jari is in jonge dy’t yn de stallen fan de pleatslike Jarl, in edelman,[…]

Spegelspreuk

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Roelof van der Schans (roelofvanderschans.nl) ‘Maria-Louise-Jier’ wie it yn 2015. Dit jier wie it 250 jier ferlyn dat Maria Louise van Hessen-Kassel yn it Princessehôf yn Ljouwert stoar. It boek “Spegelspreuk”[…]

Renske wol stoer wêze

skreaun en tekene troch Paul van Dijk (depenvanpaul.nl) Renske har mem wol net mear by har heit wenje. En dêrom ferhúzje mem en Renske nei in oar plak. In nij doarp, in nije skoalle, nije bern.[…]

de Wûndertoeter fan Hindrik Bûter

skreaun en tekene troch Paul van Dijk Fakânsje, dat is in feest! Alle dagen frij om allegear nije dingen te dwaan en te belibjen… No, moai net foar Hindrik Bûter. Yn syn doarp Flechtwerd is[…]

De Kening fan Juster

skriuwer: Paul van Dijk foar bern fan 10 jier ôf, dy’t net benaud binne foar wat magy Fryske aventoeren belibje, dat woe ik. Dêrom dat myn each op dit boek foel. “De kening fan Juster”,[…]