De trije klokketiers fan Koartsweagen

tekst: Janny van der Molen (jannyvandermolen.nl) yllustraasjes: Monique Beijer (moniquebeijer.nl) Alle jierren giet groep 8 nei it eilân, mar dit jier is it oars. De klasse fan Pier, Lars en Noortje giet nei Koartsweagen. Pier[…]

Speurnoazen yn Park Fiversburch

tekst: Astrid Kuiper yllustraasjes: Monique Beijer (moniquebeijer.nl) Kick en Saar lizze op bêd en hearre in aaklik lûd. Se witte net wat it is, mar kinne der hast net fan sliepe. Se betinke in heldhaftich plan: se[…]

Help… in hûn

skriuwster: Anny de Jong yllustraasjes: Monique Beijer (www.moniquebeijer.nl) Kasper en Lidewij krije nije buorlju. Kasper sit der wat oer yn. Wa wit wat foar nuvere buorman of buorfrou se no krije. Lokkich is de nije buorfrou[…]