De Weddenskip

Tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) Yllustraasjes: Nina Peckelsen (ninapeckelsen.tumblr.com) Jari en Bernlef hâlde in weddenskip. De fraach is: wa sjocht it better? Jari is in jonge dy’t yn de stallen fan de pleatslike Jarl, in edelman,[…]

Wolken fan wol

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Hubertus de Jong Cornix de skierroek is ûnderweis nei de timpel fan de god Apollo om him om in geunst te freegjen. Mar de reis hat al lang west en se[…]