De Huodsjes fan Mata-Hari

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) Selden ha ik sa’n kleurich, ryk yllustrearre, eksoatysk eagjend berneboek sjoen foar boppebouwers. It omslach fan it boek springt echt yn it each. In soad kleur, mar[…]

Bor en de boef!

tekst: Jan Schotanus (dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) út ‘e rige lêsboekjes by Studio F Jaap hat in bysûndere kat. Dat is Bor. Bor is gek op knopkes. En hy wit ek noch wêr ‘t[…]

Knipperke

tekst: Lida Dystra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) It is winter as Epke berne wurdt. En foar dassen betsjut winter: sliepe oant de maitiid komt. En dus sizze heit Daks en mem Durkje dat Epke noch[…]