Silke en miss Dee

tekst: Baukje Wytsma (oer Baukje Wytsma) yllustraasjes: Carla van der Heijde (carlavanderheijde.nl) Silke wennet op in pleats yn in lyts doarp. Alle dagen moat se mei de bus nei skoalle. Silke hat it net nei[…]

It ear fan Sven

tekst: Hanneke de Jong (hanneke-de-jong.nl) yllustraasjes: Babs Wynstra (babswijnstra.nl) Sven hat in heit en in mem, fynt skoalle mar sa-sa en is gek op syn pake. Oant safier neat bysûnders. Mar dochs fine de bern[…]