Berneboekewike oer pakes en beppes

    Sykest in leuk Frysk berneboek oer pakes en beppes? Klik ris op de titels hjirûnder ‘Skelte wol in skelter’ fan Joke Scheffer en Anna Sikkes ‘Skytmerakels’ en ‘Yn piama de dyk oer’ fan[…]

Skelte wol in skelter

tekst: Joke Scheffer yllustraasjes: Anna Sikkes (anna-sikkes.nl) Dy earme Skelte: hy wol sa graach in skelter ha, mar it mei net! Heit syn hok is al fol, mem is benaud foar de auto fan buorman,[…]

Skytmerakels!

Auck Peanstra Anke wol op hynsteriden. Har freondinne sit der al op en it liket Anke ek moai om hynsteriden te learen. Mar thús doart Anke it net te freegjen. Har mem moat neat fan[…]

Renske wol stoer wêze

skreaun en tekene troch Paul van Dijk (depenvanpaul.nl) Renske har mem wol net mear by har heit wenje. En dêrom ferhúzje mem en Renske nei in oar plak. In nij doarp, in nije skoalle, nije bern.[…]

It ear fan Sven

tekst: Hanneke de Jong (hanneke-de-jong.nl) yllustraasjes: Babs Wynstra (babswijnstra.nl) Sven hat in heit en in mem, fynt skoalle mar sa-sa en is gek op syn pake. Oant safier neat bysûnders. Mar dochs fine de bern[…]