Mem, wat ite wy hjoed?

tekst: Berber van der Geest (oer Berber van der Geest) yllustraasjes: Babs Wijnstra (www.babswijnstra.nl) Rolf hat honger. Hy trommelet op ’e tafel mei syn leppel en foarke. “Honger! Honger!” Mem giet gau mei it iten[…]

Skelte wol in skelter

tekst: Joke Scheffer yllustraasjes: Anna Sikkes (anna-sikkes.nl) Dy earme Skelte: hy wol sa graach in skelter ha, mar it mei net! Heit syn hok is al fol, mem is benaud foar de auto fan buorman,[…]

Tsien lytse hekskes

tekst: Lida Dykstra (lidadijkstra.nl) yllustraasjes: Jung Hee Spetter Der wiene ris tsien ûndogense lytse hekskes. Se binne gek op aventoer. Mei har tsienen binne se net te hâlden en fine se de nuverste fratsen út. Al hat[…]

Siem en Sanne sjogge Sint Piter

tekst: Hendrika Vis – de Ruiter yllustraasjes: Bernard Roorda www.siemensanne.nl Siem en Sanne wenje nêst inoar. Sanne wennet dêr noch net sa lang, mar se binne al bêste freonen. En as der op in moaie dei[…]

Siem en Sanne sille fierljeppe

tekst: Hendrika Vis – de Ruiter yllustraasjes: Bernard Roorda Siem ferfeelt him. Hy woe dat er in boarter hie. Dan sjocht er Sanne. Har heit en mem binne drok mei de ferhuzing, en Sanne rint[…]