Dingeman krijt wjukken

tekst: Eppie Dam (eppiedam.nl) yllustraasjes: Gerrit Terpstra (gerritterpstra.nl) Op in dei krijt Dingeman in spannende brief. Hy mei fan de ‘Stichting Landelijke Vakantie Voor Stadskinderen’ op fakânsje op in buorkerij mei 11 oare bern en[…]

Bor en de boef!

tekst: Jan Schotanus (dattekstbureau.nl) yllustraasjes: Natascha Stenvert (nataschastenvert.nl) út ‘e rige lêsboekjes by Studio F Jaap hat in bysûndere kat. Dat is Bor. Bor is gek op knopkes. En hy wit ek noch wêr ‘t[…]