Kantsje board op Kurasao

tekst: Auck Peanstra Wa’t wolris meidocht oan in priisfraach, dy wit it: Earst bist der noch fol fan, mar nei in skoftsje ferjitst datst meidien hast. Sa gong it Jelma Travelier, de mem fan Fardau[…]

In Flitsend Hûntsje

tekst: Anny de Jong (wikipedia oer Anny de Jong) foar 10+ “In Flitsend Hûntsje” begjint mei it plan fan Fardau om yn ‘e maaiefakânsje nei har neef yn Skotlân te gean. Net mei heit, mem[…]

Fûgelfrij yn de Canyon

skriuwer: Jan Schotanus (www.dattekstbureau.nl) út de Traveliers-rige (www.traveliers.nl) Do silst mar in heit ha dy ‘t geregeld foar syn wurk nei it bûtenlân moat. Dat kin hiel ferfelend wêze, mar ast it trefst, kinst der[…]

De Traveliers – Spoaren!

út de Traveliers-rige (www.traveliers.nl)   skriuwster: Anny de Jong foar bern fan 10 jier ôf Wa’t in soad reizget, kin in soad ferhalen fertelle. Foar de famylje Travelier jildt dat yn elts gefal wol! Yn dit[…]