Berneboekewike oer pakes en beppes

Skeltewolinskelter IMG_1551Skytmerakels IMG_1594Renskewolstoerweze

 
 

Sykest in leuk Frysk berneboek oer pakes en beppes? Klik ris op de titels hjirûnder

‘Skelte wol in skelter’ fan Joke Scheffer en Anna Sikkes

‘Skytmerakels’ en ‘Yn piama de dyk oer’ fan Auck Peanstra

‘Renske wol stoer wêze’ en ‘De kening fan juster’ fan Paul van Dijk

‘It ear fan Sven’ fan Hanneke de Jong

‘Kiki fangt in pake’ fan Lida Dykstra

Of leave, grappige gedichtsjes oer pakes en beppes yn:

‘Krûpelhintsjes’ fan Auck Peanstra

‘Snot en triennen’ fan Baukje Wytsma en Babs Wijnstra

‘Tutte mei de linten’ fan Diet Huber

TuttemeideLintenSnotenTriennenIMG_1532EarfanSvenIMG_1644

Geef een reactie